Close

História klubu

Ustanovujúca schôdza turistického oddielu TJ DRUŽSTEVNÍK LETANOVCE sa konala dňa 11.1. 1979. Zúčastnilo sa jej 54 členov. Do výboru boli zvolení: predseda – Ján Bdžoch – učiteľ ZDŠ Letanovce, tajomník – Ladislav Toporcer, pokladník – Monika Bonková, členovia – Mária Gregová, Emil Bendík. V minulosti dostával klub na činnosť peňažné prostriedky od okresnej rady turistiky a z brigád, ktoré robil v štátnych lesoch, na JRD, na ihrisku TJ, nádvorí kostola, pri čistení chodníkov, kosení trávy okolo potokov a podobne. Každoročne až do roku 1991, sa volil nový výbor. Od roku 1991 až do roku 2011 pracoval výbor v zložení: predseda – Ladislav Toporcer, členovia – Ján Kubičár, Margita Kubičárová a Anastázia Toporcerová.

Členovia turistického oddielu sa zúčastňovali na akciách poriadaných v bývalej ČSSR ako aj v zahraničí. Na domácej pôde to boli napr. Biela stopa SNP, zimný prechod Kvitinský, Po stopách 1. čsl. armádneho zboru, Popradská 40, Trnavská 100, Tatranská 100, Výstup na Rysy, Kriváň a množstvo iných podujatí. Prešli všetky pohoria v Slovenskej a Českej republike.  V zahraničí boli v Rusku, Bulharsku, Taliansku, Francúzsku a Rakúsku v Alpách. Na najvyššej hore Európy Mont Blancu 4807 m n.m. stál Jozef Hamráček a Jozef Olejník. Na najvyššom vrchole Slovenska, na Gerlachovskom štíte 2655m n.m.stáli Jozef Hamráček, Jozef Olejník, Ján Kubičár, Vilo Turzák, Ján Kupčík. Mnoho členov vystúpilo na vrcholy a iné miesta vo všetkých našich národných parkoch. Všetka evidencia z celej činnosti turistického oddielu je vedená v KRONIKE, ktorú klub stále vedie. Turistický oddiel spolupracoval aj s inými klubmi turistiky, z ktorých niektoré po  roku 1989 zanikli ako napr. PS Trnava, BAZ Bratislava, IS Košice, LOK Trutnov, LOK Humenné, či LOK Pezinok.

Medzi tých najstarších turistov patrí Ján Bdžoch, Jozef Olejník, Jozef Hamráček, Laco Toporcer, Robo Toporcer, Vilo Turzák, Ján Olejník, Mišo Kubalec, Maroš Pekarčík, Emil Bendík a mnoho ďalších. V roku 1982 začal klub pracovať aj s mládežou a postavil si aj svoju klubovňu, ktorá je momentálne nefunkčná. Od roku 1983 každoročne v júli organizuje akciu s názcom Prechod Slovenským rajom.

Dňa 31.1. 2009 na zimnom turistickom zraze, na prechode Čergovskými vrchmi nás navždy opustil náš najlepší, najobetavejší a najaktívnejší člen a kamrát Jozef Hamráček vo veku 53 rokov. Turistický klub mu na pamiatku dal vyhotoviť pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na symbolickom cintoríne na Kláštorisku. Od roku 2015 sa na jeho počesť každoročne organizuje aj turistická akcia nesúca názov Memoriál Jozefa Hamráčka. Toto podujatie prpadá vždy na posladný víkend v mesiaci január.

Od roku 2012 do roku 2019 výbor turistického klubu pracoval v zložení: predseda Miroslav Petrek, členovia výboru Ján Kubičár, Ľubomír Petrek. 

V roku 2015 náš klub spolu s futbalovým oddielom v Letanovciach založili spoločne občianské združenie Športový klub Breznovica Letanovce, ktorého súčasťou sú dodnes. Štatutárom tohto združenia je Miroslav Mlynár.

Klub má momentálne aj novú klubovňu, ktorú premiestnil a zreštauroval v priestoroch bývalej ubytovne v areáli futbalového ihriska. V spolupráci s Urbárom v Letanovciach, ktorý zabezpečil materiál, postavil na chodníku po červenej značke z Letanovského mlyna na Kláštorisko drevený altánok. Tento altánok sa nachádza v lokalite ľudovo zvanej „Na stole“ a slúži turistom ale aj pracovníkom Urbáru na oddych, či ako úkryt pred nepriaznivým počasím.                                                                                                                                                                                        

Dňa 18. 1. 2020 sa konala výročná členská schôdza klubu, na ktorej bol zvolený nový predseda klubu a nový výbor klubu:

Predseda – Igor Kubičár; Tajomník – Ján Kubičár; Hospodár – Štefan Martinko;

Členovia výboru: Miroslav Petrek – kronikár, Marcel Šterbák, Michal Kramár

Dňa 10.2.2024 sa na výročnej členskej schôdzi uskutočnili voľby predsedu a výboru klubu. Výbor klubu bol zvolený v nasledovnom zložení:

Predseda: Igor Kubičár

Členovia výboru: Marcel Šterbák, Róbert Kubičár, Michal Kramár, Štefan Slavkovský, Peter Kubičár, Peter Slavkovský, Štefan Martinko

Follow by Email